Skip to content

Privacybeleid

1. Algemeen

1.1 Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als onderdeel van uw gebruik van onze website (ufb.be (the “Website”)). Deze verwerking wordt uitgevoerd door UFB (“Bedrijf”, “wij”, “ons”, “onze”) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1.2 Door het gebruik van de website, erkent u dat u dit privacybeleid aandachtig gelezen heeft en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor het privacybeleid naar eigen goeddunken regelmatig te wijzigen, te veranderen of te verbeteren. Een dergelijke wijziging, verandering of verbetering zal via onze website worden meegedeeld. Door het aankruisen van het vakje met de verklaring “Ik verklaar dat ik het privacybeleid volledig gelezen en begrepen heb en er zonder voorbehoud mee heb ingestemd. Ik geef mijn toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken zoals in dit privacybeleid wordt uiteengezet”., verklaart u dat u dit privacybeleid gelezen hebt en er zonder voorbehoud mee akkoord gaat. U verklaart dat u het (de) doeleinde(n) waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden begrijpt. U stemt ermee in dat uw voortdurend gebruik als voortdurende instemming begrepen zal worden. U kunt uw instemming op ieder ogenblik intrekken via een e-mail gestuurd naar het privacy-e-mailadres. Gelieve er nota van te nemen dat wij als onderdeel van de website zogenaamde cookies of vergelijkbare technologieën kunnen gebruiken.

1.3 Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Voor meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

1.4 Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 7 December 2020.

2. Wat & waarom wij gegevens verwerken?

2.1 Wanneer de website, gebruikt wordt, verwerken wij persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Zulke persoonsgegevens omvatten:

BRON

TYPE

DETAILS

DOEL

WETTELIJKE BASIS

Website 

 • Techniesche informatie ivm de apparaat dat u gebruikt;
 • Informatie over uw surfgedrag;
 • Uw contact gegevens;
 • Inhoud van de communicatie;
 • Communicatie metagegevens (bv: tegenpartijn, datum en tijd);
 • Uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van onze e-mailcommunicatie, zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, enz.;
 • Alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.
 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon
 • Adres
 • Land van verblijf
 • IP-adres 
 • MAC-adres 
 • Browsertype 
 • Geografische ligging 
 • Besturingssysteem 
 • Technische specificaties
 • Geïnstalleerde software
 • Hoe lang u een pagina bezoekt;
 • Welke links u aanklikt;
 • Welke pagina u bezoekt;
 • Hoe vaak u de pagina’s bezoekt.
 • Contactformulier: neem opnieuw contact op met de persoon
 • Aanvraagformulier voor financiële steun voor een project: contact en goedkeuring van steunaanvragen.
 • Abonneer u op de nieuwsbrief.
 • Verbeter de ervaring van de website navigatie.
 • Uitvoering orders of voorstellen voor ondersteuning/donatie. Follow-up aanvraagdossiers.
 • Follow-up betalingsaanvragen.
 • Registratie vrijwilligers
 • Aanmaak associatieprofiel
 • Toestemming van de betrokkene voor een of meer specifieke doeleinden
 • Uitvoering van een overeenkomst waarbij de ondernemer partij is

2.2 In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:

2.2.1 Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie, producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of sociale mediakanalen. Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere aankondigingen van onszelf of onze geselecteerde partners. Wij benadrukken echter dat wij uw voorafgaande toestemming zullen vragen alvorens dit te doen.

2.2.2 Voor het uitvoeren van statistische analyses zodat wij onze website kunnen verbeteren of voor het ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten.

2.2.3 Om deze over te maken aan de financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.

2.2.4 Om deze te bezorgen aan de politie of gerechtelijke overheden als bewijs of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf die door u via uw registratie bij of het gebruik van dewebsite werden gepleegd.

2.2.5 Om een derde partij in te lichten in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde partij, zelfs indien die derde partij zich buiten de EER bevindt.

2.3 Als en wanneer uw registratie op of het gebruik van de website kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) als een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de diensten, (c) als een gevaar voor de website of een van de onderliggende systemen van onszelf of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige ander vorm van kwaadaardige code, of, (d) op welke manier dan ook, als verachtelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enige andere manier ongepast of illegaal, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken met het oog op de bescherming van de rechtmatige belangen van onszelf, onze partners of derden.

3. Naar wie wij gegevens verzenden?

3.1 Wij zullen uw persoonsgegevens enkel met de volgende categorieën van ontvangers delen: Stripe, WPEngine. Wij kunnen een beroep doen op derde verwerkers om u dewebsite aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat de derde verwerkers uw persoonsgegevens enkel namens ons en op schriftelijke instructie van ons mogen verwerken. Wij garanderen dat alle derde verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd en opgeleid worden om zich voldoende bewust te zijn van de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

3.2 Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties, die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en ook om de marketing, presentatie en verkoop van die producten en diensten op maat te organiseren.

4. Waar wij gegevens verwerken?

4.1 Wijzelf en onze derde verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens enkel in de EER verwerken. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens evenals alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht, verzekerd worden.

5. Hoe wij gegevens verwerken?

5.1 Wij zullen ons uiterste best doen om enkel de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

5.2 Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt zolang als nodig is om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken of tot op het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de website geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze website, heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

5.3 Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal evenals tegen onopzettelijk verlies, manipulatie en vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze derde verwerkers is alleen mogelijk op basis van de ‘noodzaak tot kennisneming’ en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U zult echter begrijpen dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

6. Uw rechten

6.1 U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk bij ons worden ingediend met het oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, zullen echter niet behandeld worden.

6.2 U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens met betrekking tot uzelf die onnauwkeurig zijn, kosteloos verbeterd worden. Als u zich geregistreerd heeft bij onze website, kunt u veel van deze gegevens zelf verbeteren via uw profiel. Indien er een verzoek tot verbetering wordt ingediend, moet u bij dit verzoek het bewijs voegen dat de gegevens waarvan de verbetering wordt gevraagd, onjuist zijn.

6.3 U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail gestuurd naar het privacy-e-mailadres.

6.4 U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot uzelf worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen, die een dergelijke verwijdering kunnen verhinderen.

6.5 In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

6.6 U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter onder direct marketing valt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

6.7 Als u een verzoek wilt indien om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@ufb.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en de reden daarvoor indien dit vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt.

6.8 Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek gegrond blijkt te zijn, zullen wij dit zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek inwilligen.

6.9 Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@ufb.be. Als ons antwoord u nog steeds geen voldoening schenkt, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (Lijst van GBA per land: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

6.10 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking door geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, zult u het recht hebben om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, zult u het recht hebben deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener.