Skip to content

Met vol vertrouwen schenken

United Fund for Belgium houdt zich aan de gedragscode van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

Dit label, ontwikkeld in het Nederlands en het Frans, staat voor de naleving van de Gedragscode door de instelling die dit label draagt en dus lid is van de VEF.

Het is een borg voor de kwaliteit en de transparantie van het beheer. Het geeft aan dat deze instelling betrouwbaar is. Het streven naar financiële transparantie komt tot uiting in de jaarlijkse publicatie van onze financiële elementen en in de strikte controle van onze rekeningen door een auditor.
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen wordt de organisatie jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke en erkende bedrijfsrevisor.

United Fund for Belgium heeft zich ertoe verbonden om verantwoording af te leggen aan zijn particuliere donors, partners en het publiek. Dit gebeurt door middel van gedetailleerde informatie in een jaarverslag en op de website. (ufb.be)

UFB zal naar best vermogen antwoorden op elk verzoek om informatie of uitleg van haar donateurs, partners en het publiek via info@ufb.be.

Controleverslag

Een transparante boekhouding

Sinds zijn oprichting heeft United Fund for Belgium een rigoureus financieel beheers- en controlesysteem ingevoerd.

Elke betaling wordt goedgekeurd door twee leden van de Raad van Bestuur: meestal de Penningmeester en de Gedelegeerd Bestuurder.

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor en accountant, Deloitte, waardoor de geloofwaardigheid en transparantie voor de donateurs wordt gewaarborgd.

Het fonds Martin Kallen

Toekennen van 100% van de fondsen

100% van de ingezamelde fondsen worden verdeeld aan de gekozen sociale projecten. Dit is mogelijk dankzij de persoonlijke bijdragen van de leden van de Raad van Bestuur en de aangroei van het Martin Kallen Fonds.

MARTIN KALLEN FONDS: Het verhaal

Een vrijgevig lid van onze Raad van Bestuur vindt een orginele manier om alle operationele kosten te kunnen dekken.

Martin Kallen is sinds vele jaren een aktief lid van de Raad van Bestuur van het United Fund for Belgium.

In 1997, kwam hij met het idee om een capitalisatiefonds op te richten en gaf dan ook het startkapitaal om dit mogelijk te maken. Het Martin Kallen Fonds werd opgericht in 1997 met de unanieme goedkeuring van de Raad Van Bestuur. Het fonds is niet bedoeld om te verdelen aan de instellingen maar eerder om interesten te genereren die op hun beurt de operationele kosten van de onderneming zullen dekken.

De leden van de Raad Van Bestuur zijn de mening toegedaan dat het fonds over de jaren moet groeien tot het in staat is alle operationele kosten te dekken. Het principe van de 100% herverdeling van de ingezamelde fondsen is een belangrijk gegeven voor de donors. Het Fonds is de eerste jaren niet gestegen. Sindsdien hebben andere personen het Fonds regelmatig gevoed. Ook worden elk jaar speciale acties ondernomen naar de leden van de Raad van Bestuur om dit Fonds te laten groeien.

De totale portefeuille wordt beheerd door Lombard Odier. Het Financieel comité van het UFB bepaalt de richtlijnen betreffende het financieel management van het fonds.

Campagne-resultaten

 2021 

Tijdens deze campagne van 9 maanden hebben we 717 000€ ingezameld, 518 000€ verdeeld en steunden we 50 verschillende goede doelen in België.

2021 2020

Tijdens de deze campagne hebben we 845 000 € ingezameld, 731 000€  en steunden we 114 verschillende goede doelen in België.

 2020 2019

Tijdens de deze campagne hebben we 772 000€ ingezameld, 482 000€ verdeeld, en 81 verschillende goede doelen in België gesteund.