Skip to content

Veelvuldig gestelde vragen

Heeft u een vraag? Technische informatie? Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Voor bijkomende informatie blijven we tot uw beschikking staan.

01

De eerste bestaansreden van UFB is om kleine en middelgrote vzw’s, die actief zijn op het vlak van kinderwelzijn, armoedebestrijding of ondersteuning van mindervaliden, te helpen door hen financieel te ondersteunen bij de realisatie van een materieel en concreet project. (Bijvoorbeeld: de aankoop van keukenapparatuur, de renovatie van een speeltuin…)

02

UFB stelt ook gratis groepen vrijwilligers ter beschikking (per dag), volgens het aanbod van vrijwilligers dat zij ontvangt.

Meer informatie

01

UFB steunt materiële en concrete projecten (bv. aankoop van IT-apparatuur, aanpassing van de sanitaire voorzieningen voor personen met beperkte mobiliteit, enz.) voorgedragen door kleine en middelgrote vzw’s die zich inzetten voor het welzijn van kinderen, de strijd tegen de armoede en de ondersteuning van mindervaliden.

Meer informatie

Om door UFB te worden ondersteund, moet de aanvragende organisatie:

01

Een Belgische vzw zijn die in België actief is.

02

Een materieel, concreet en gedetailleerd project hebben om het leven en/of de leefomgeving van de begunstigden te verbeteren.

03

Een humanitaire of sociale actie als doel hebben.

04

Op het moment van de indiening van de aanvraag, ten minste drie jaar actief zijn vanaf de datum van publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad.

05

Een project voordragen dat in België uitgevoerd wordt.

 1. Uw persoonlijke gegevens, als persoon die het dossier indient.
 2. De pertinente informatie over uw vereniging, alsook de juridische aspecten, dus :
 • Uw laatste activiteitenverslag
 • De jaarrekening van het laatste boekjaar
 • De rekeningen van het lopende boekjaar
 • Uw bedrijfsnaam
 • De statuten van uw organisatie

De eerste bestaansreden van UFB is om kleine en middelgrote vzw’s, die actief zijn op het vlak van kinderwelzijn, armoedebestrijding of ondersteuning van mindervaliden, te helpen door hen financieel te ondersteunen bij de realisatie van een materieel en concreet project. (Bijvoorbeeld: de aankoop van keukenapparatuur, de renovatie van een speeltuin…)

UFB stelt ook gratis groepen vrijwilligers ter beschikking (per dag), volgens het aanbod van vrijwilligers dat zij ontvangt.

Meer weten ➔

UFB steunt materiële en concrete projecten (bv. aankoop van IT-apparatuur, aanpassing van de sanitaire voorzieningen voor personen met beperkte mobiliteit, enz.) voorgedragen door kleine en middelgrote vzw’s die zich inzetten voor het welzijn van kinderen, de strijd tegen de armoede en de ondersteuning van mindervaliden.

Meer weten ➔

Om door UFB te worden ondersteund, moet de aanvragende organisatie:

 1. Een Belgische vzw zijn die in België actief is.
 2. Een materieel, concreet en gedetailleerd project hebben om het leven en/of de leefomgeving van de begunstigden te verbeteren.
 3. Een humanitaire of sociale actie als doel hebben.
 4. Op het moment van de indiening van de aanvraag, ten minste drie jaar actief zijn vanaf de datum van publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad.
 5. Een project voordragen dat in België uitgevoerd wordt.

Meer weten ➔

UFB stelt het toegekende bedrag niet onmiddellijk ter beschikking van de begunstigden, maar vergoedt de gemaakte kosten, door storting op de bankrekening van de vzw, wanneer het geselecteerde project met succes is afgerond. United Fund for Belgium betaalt alleen facturen terug die zijn opgesteld nadat de vzw in kennis is gesteld van de toekenning door UFB van de financiële steun. Facturen met een datum die voorafgaat aan die kennisgeving, worden niet geaccepteerd.

De aanvraagprocedure voor financiële steun bij UFB duurt ongeveer een half jaar. Dit zijn de belangrijkste stappen:

 1. De eerste selectiecriteria worden eerst en vooral gecontroleerd door onze “Allocation Manager”.
 2. Als deze controle positief is wordt een lid van het Toewijzingscomité aangesteld om de vzw te bezoeken (of per videoconferentie) en het voorgestelde project te evalueren.
 3. Vervolgens formuleert het voltallige Toewijzingscomité een advies naar de Raad van Bestuur toe om de aanvraag voor financiële steun te aanvaarden of te weigeren, op basis van het door de vzw ingediende dossier en het rapport van het bezoek. De beslissing van de Raad hoeft niet te worden gemotiveerd en er kan geen beroep tegen worden aangetekend.

Het toegekende bedrag is afhankelijk van het bedrag dat wordt opgehaald tijdens de fondsenwerving die tegelijkertijd plaatsvindt. Over het algemeen is de steun aan een project niet hoger dan 15.000 €.

Aangezien de terugbetalingsprocedure volledig online (via het internet) verloopt, hoeft u alleen maar de facturen te scannen en ons het dossier via de online-applicatie te sturen. Wij wijzen u er echter op dat de vzw verplicht is de originelen te bewaren en door te sturen naar United Fund for Belgium, indien wij daar uitdrukkelijk om vragen.

De middelen die door UFB ter beschikking worden gesteld, zijn afkomstig van giften van privé-bedrijven en particulieren.

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. De aanvraagprocedure duurt ongeveer een half jaar.

Tegen een besluit om een project niet te steunen kan helaas geen beroep worden aangetekend. U kan echter een nieuwe aanvraag voor financiële steun indienen voor een nieuw project indien u dat wenst.

U moet een periode van drie jaar vanaf de datum van de officiële kennisgeving van de selectie van de vorige aanvraag voor financiële steun in acht nemen alvorens een nieuwe aanvraag in te dienen.

Indien United Fund for Belgium een voertuig heeft gefinancierd, dient u een periode van 6 jaar in acht te nemen (te rekenen vanaf de officiële aankondiging van de vorige aanvraag voor financiële steun), voordat u een nieuwe aanvraag voor de financiering van een voertuig indient. Als uw vereniging een nieuwe aanvraag wilt indienen voor een ander project dan de financiering van een voertuig, geldt de termijn van 3 jaar. In het geval van een aanvraag voor voertuigfinanciering wordt erop gewezen dat UFB slechts voor een deel van het vereiste bedrag zal tussenkomen.

Aanvragen voor financiële steun kunnen het hele jaar door worden ingediend. Als het aanvraagdossier volledig is, dat wil zeggen als alle gevraagde documenten zijn ingediend, duurt de procedure ongeveer een half jaar. Als UFB beslist om het project te ondersteunen, zal de vzw ons na het beëindigen ervan een aanvraag tot terugbetaling moeten sturen, evenals de vereiste wettelijke documenten (facturen, bankgegevens, formulier aanvaarding betalingsvoorwaarden …). De betaling wordt dan over het algemeen binnen 30 à 40 werkdagen uitgevoerd (met uitzondering van de zomervakantie).

Neen. UFB steunt alleen projecten die nog niet in gang zijn gezet.

Nee, als uw aanvraag niet wordt geaccepteerd, zal UFB niet bijdragen aan de gemaakte kosten. Bestel het materiaal waarvoor u onze financiële steun heeft aangevraagd zeker niet voordat u een officiële bevestiging van UFB heeft ontvangen.