Skip to content

Algemene voorwaarden

United Fund for Belgium, een vzw naar Belgisch recht, zamelt giften in bij bedrijven, organisaties en particulieren om de financiering van sociale integratieprojecten van lokale liefdadigheidsinstellingen te ondersteunen. United Fund for Belgium maakt alle ingezamelde middelen over naar de gesteunde projecten.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op uw bezoek aan de website ufb.be. Door het bezoeken van deze website stemt u, de klant, stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, alsook met onze privacy en cookie policy. De algemene voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 7 December 2020.

2. Identiteit van de verkoper(s)

2.1 Deze website wordt aangeboden en verzorgd door UNITED FUND FOR BELGIUM ASBL (hierna: UFB):

  • Naam: UNITED FUND FOR BELGIUM ASBL
  • Adres: Avenue Adèle, 1, 1310 La Hulpe, BELGIQUE
  • VAT: BE0412.511.504
  • Phone: 003226554933
  • Email: info@ufb.be

2.2 Voor eventuele klachten met betrekking tot uw aankoop in onze online winkel, ga verder naar “Klantendienst” onderaan deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Voor het aanbieden van betalingsdiensten in het kader van deze website doet UFB een beroep op een externe betalingsdienstaanbieder, zijnde Stripe Payments Europe, Ltd. (hierna: STRIPE).

2.4 STRIPE werd als betalingsdienstaanbieder in Irlande geregistreerd en biedt in België haar diensten aan onder het vrij verkeer van diensten, overeenkomstig artikel 25 van de Richtlijn betreffende de betalingsdiensten (2007/64/EG). Centrale Bank van Ierland staat in voor het prudentieel toezicht over de betalingsdiensten geleverd door STRIPE.

2.5 De betalingsmethoden die worden geaccepteerd zijn (hierna: betalingsmethoden): VISA; MASTERCARD; MAESTRO; AMERICAN EXPRESS; BANKTRANSFER. Deze informatie wordt uiterlijk aan het begin van het bestelproces duidelijk en leesbaar aangegeven.

2.6 De taal waarin u de overeenkomst met UFB aangaat voor het gebruik van deze website is het Engels.
De nietigheid van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden laat de overige bepalingen onverlet.

3. PRIVACY & COOKIES

3.1 Zoals bepaald in onze privacy policy, verbindt UFB zich ertoe om uw persoonsgegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de huidige privacywetgeving en overeenkomstig met het doel waarvoor uw persoonsgegevens werden verzameld. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, consulteer onze privacy policy op onze website.

4. DUUR EN BEËINDIGING

4.1 Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. UFB en u mogen deze overeenkomst op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder een beroep op een rechtbank beëindigen. Wanneer deze overeenkomst beëindigd wordt, kan u niet langer op uw gebruikersprofiel van deze website inloggen.

4.2 UFB heeft het recht om met onmiddellijke ingang, zonder enig bericht, zonder beroep op een rechtbank en zonder enige vorm van schadevergoeding of ander verhaal deze overeenkomst te beëindigen , als uw registratie op of gebruik van onze website (a) een schending uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden of van een intellectuele eigendomsrecht of ander recht van een derde, (b) de veiligheid of integriteit van UFB, onze website, of een derde of van het IT-systeem van UFB of een derde in het gedrang brengt of zou kunnen brengen, (c) met virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware, malware of dergelijke gepaard gaat, of (d) schadelijk, obsceen, discriminerend, haatdragend, racistisch, lasterlijk, pesterig, kwetsend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig is.

4.3 UFB behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen via een bericht op onze website of via e-mail. U zal geacht worden om zulke wijzigingen aanvaard te hebben, als UFB niet binnen de tien werkdagen na de datum van de plaatsing van het bericht op onze website of de verzenddatum van de e-mail, van u een bericht ontvangt waarin u zich tegen de wijziging verzet. Als u zich binnen de voormelde periode tegen de wijziging verzet, zal elke partij het recht hebben om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder een beroep op een rechtbank via bericht (bijvoorbeeld via e-mail) aan de andere partij.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 De gebruiker beschikt over de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij op deze website publiceert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, UFB rechten, databankrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van knowhow (hierna ‘Intellectuele Eigendomsrechten’). De gebruiker mag geen inhoud op deze website plaatsen die een inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden.

5.2 De gebruiker verleent aan UFB een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om de inhoud, via eender welk gekend of toekomstig medium, te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van deze website tot op het moment dat de inhoud van deze website verwijderd wordt.

5.3 Met uitzondering van de inhoud die door een gebruiker op deze website wordt geplaatst, blijven de Intellectuele Eigendomsrechten op deze website exclusief toebehoren aan UFB of aan haar licentiegevers. De reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, modificatie, vertaling, bijwerking of gebruik voor commerciële doeleinden, geheel of gedeeltelijk op andere wijze is uitdrukkelijk verboden.

5.4 UFB verleent aan de gebruiker een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de geplaatste inhoud te gebruiken overeenkomstig het doel van deze website.

5.5 Het kopiëren of scrapen van informatie uit deze website en opnemen in een databank is verboden, met uitzondering van caching door uw browser.

5.6 Uitzonderingen kunnen alleen worden toegestaan op grond van de Belgische wetgeving of door middel van een voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van UFB.

6. BETALING

6.1 STRIPE treedt op als STRIPE en zorgt voor de afwikkeling van de betalingstransacties overeenkomstig de gekozen betaalmethode. UFB staat niet in voor de kosten, of de terugbetaling daarvan ingeval van annuleringen, die worden aangerekend door STRIPE. Al de nuttige contactgegevens betreffende STRIPE vindt u hierboven terug.

7. VERKOOPVOORWAARDEN

7.1 AANKOOPPROCEDURE

7.1.1 U kunt enkel aankopen kopen in onze online winkel als u een geregistreerde gebruiker bent en bent ingelogd.

7.1.2 De klant selecteert de items en de hoeveelheden die op de website worden gekocht. Na de validatie van de bestelling en de acceptatie van de voorwaarden van de verkopers wordt de klant doorgestuurd naar de betalingsinterface waar het totale bedrag kan worden betaald. De klant wordt eindelijk doorgestuurd naar een bevestigingspagina die de laatste stap van de aankoopprocedure is.

7.1.3 Vooraleer u uw bestelling kan plaatsen en bevestigen, krijgt u een bestellingoverzicht. Dit overzicht vermeldt o.a. het leveringsadres, de inhoud van uw winkelmandje, namelijk de aankopen die u wenst te bestellen, de prijs (in euro (€) en inclusief BTW) van elk aankoop, alsook de totale prijs van uw bestelling. U dient het bestellingoverzicht zorgvuldig te controleren. Op deze manier kan u op een eenvoudige wijze invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens de bestelling te plaatsen. Nadat u het bestellingoverzicht zorgvuldig hebt gecontroleerd, kan u uw bestelling plaatsen door te klikken op de knop “Bestel en betaal”. Het klikken op deze knop betekent dat u het bestellingoverzicht heeft gecontroleerd en ermee akkoord gaat om een bindende bestelling te plaatsen en een verplichting aangaat om deze te betalen. Uw bestelling wordt dan definitief doorgestuurd naar onze winkel.

7.1.4 Nadat u uw bestelling heeft geplaatst en bevestigd, en uiterlijk bij de levering van de aankopen, zal het bestellingoverzicht per e-mail worden bevestigd. Deze bestelbevestiging vermeldt ook de voorziene leveringsdatum. Het e-mailadres bedoeld in deze clausule is hetgeen dat gekoppeld is aan uw account. Van zodra u van ons deze bevestiging heeft ontvangen, is het contract bindend en zullen wij uw bestelling verwerken.

7.2 SLUITEN VAN HET CONTRACT

7.2.1 Het contract wordt gesloten in de volgende taal: Engels.

7.2.2 Elke bestelling via onze online winkel dient te worden bevestigd door UFB. De koopovereenkomst tussen u en UFB komt pas tot stand op het moment van deze aankoopbevestiging.

7.2.3 De aankopen vermeld op de aankoopbevestiging zijn het onderwerp van de koopovereenkomst tussen u en UFB, dewelke zal worden gearchiveerd door UFB.

7.3 PRIJS EN BETALING

7.3.1 De prijs van elk aankoop wordt vermeld op de betreffende productpagina, maar ook in het overzicht vooraleer u uw bestelling plaatst en bevestigt. Als blijkt dat dat de prijs incorrect is, krijgt u de mogelijkheid om de aankopen te bestellen tegen de correcte prijs, of uw bestelling te annuleren. Als u niet reageert, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd.

7.3.2 De prijzen van de aankopen zijn in euro (€) en inclusief btw. De verzendkosten of extra diensten zijn niet inbegrepen in de prijs. De verzendkosten worden getoond vooraleer u uw bestelling plaatst.

7.3.3 UFB behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder verwittiging de prijzen van aankopen te wijzigen, met uitzondering van bestellingen die reeds bevestigd zijn. Promoties en kortingen zijn beperkt tot de vermelde data en de aankopen in onze online winkel.

7.3.4 De betalingen worden verricht via de STRIPE en de vermeldde betaalmethood(en). U kan er in bepaalde gevallen ook voor kiezen om per overschrijving te betalen, voor of na de levering. Deze optie is mogelijks niet beschikbaar voor alle aankopen uit onze online winkel. Wij behouden ons het recht voor om administratiekosten aan te rekenen per herinneringsbrief. Voor elke laattijdige betaling zal u ons van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten aan de wettelijke intrestvoet verschuldigd zijn op het bedrag dat niet is betaald op de vervaldag, te rekenen vanaf de vervaldag. De invorderingskosten zijn voor rekening van de debiteur.

7.3.5 Uw factuur zal op papier worden meegestuurd met de verzonden aankopen en ook per e-mail opgestuurd.

7.3.6 De aankopen blijven onze eigendom tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.

7.4 BESCHIKBAARHEID

7.4.1 Het toevoegen van een aankoop aan uw winkelmandje betekent niet dat het aankoop voor u is gereserveerd. Het is mogelijk dat het aankoop niet meer beschikbaar is tussen het moment dat u een aankoop in uw winkelmandje plaatst en het moment dat u uw bestelling wenst te plaatsen.

7.4.2 UFB behoudt zich het recht voor om op elk moment een aankoop uit de online winkel te verwijderen. Als blijkt dat het aankoop niet meer beschikbaar is, zal uw bestelling worden geannuleerd.

7.4.3 Indien de bestelde aankopen zijn uitgeput in onze stock kunnen wij niet gedwongen worden om de bestelde artikelen ergens anders in te kopen. Wij aanvaarden immers niet het inkooprisico.

7.5 PRODUCTINFORMATIE

7.5.1 Met betrekking tot de aankopen uit onze online winkel, kan u de volgende informatie, de belangrijkste kenmerken van het aankoop, raadplegen op de desbetreffende productpagina: foto, prijs, beschrijving van inhoud, hoeveelheid.

7.5.2 Onze online winkel tracht steeds aankopen zo waarheidsgetrouw weer te geven, maar houd er rekening mee dat aankopen soms kunnen afwijken van de foto, bijvoorbeeld op vlak van kleur of grootte. Raadpleeg steeds de specificaties van het aankoop voordat u uw bestelling plaatst.

7.6 LEVERING

7.6.1 De aankopen zullen verzonden worden naar het leveringsadres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. In het overzicht vooraleer u uw bestelling plaatst kunt u het opgegeven adres controleren en bevestigen.

7.6.2 De gewone leveringstermijn bedraagt 5 dag(en), onder voorbehoud van mogelijks afwijkende leveringstermijnen. Dit is een standaard levering en betekent dat wij alles in het werk zullen stellen opdat u 5 dag(en) na de bevestiging van uw bestelling in het bezit zou zijn van de bestelde aankopen. Indien de aankopen niet binnen deze leveringstermijn in uw bezit zouden zijn, dan dient u onverwijld met ons contact op te nemen om een aanvullende termijn af te spreken die passend is gezien de omstandigheden. Als wij de aankopen niet leveren binnen de aanvullende termijn, heeft u het recht om de overeenkomst te beëindigen. U heeft evenwel het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder te verzoeken om een aanvullende termijn, als u ons uiterlijk vóór de sluiting van de overeenkomst per schrijven in kennis stelt dat de levering uiterlijk op of op een bepaalde datum essentieel is. U dient er rekening mee te houden dat de gewone leveringstermijn niet toepasselijk is als u heeft gekozen voor voorafbetaling per overschrijving.

7.6.3 Onze verbintenis tot levering van de aankopen kan in uitzonderlijke omstandigheden van overmacht worden opgeschort. In dat geval zullen wij u onverwijld informeren. Als overmacht wordt o.a. beschouwd: de laattijdige of foutieve levering van de stock door onze leverancier(s) indien de laattijdige levering door onze leverancier(s) niet te wijten is aan een voorafgaandelijke tekortkoming door ons.

7.6.4 Wij kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de levering die worden veroorzaakt door andere uitzonderlijke omstandigheden van overmacht, door het toedoen van de vervoerder(s) of zijn onderaannemer(s), of door het toedoen van andere derden.

7.6.5 U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u of een door u aangewezen derde aanwezig is op de voorziene leveringsdatum (vermeld op de bestelbevestiging) op het leveringsadres. Deze door u aangewezen derde dient gerechtigd te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. Van zodra u of een door u aangewezen derde de aankopen fysiek in ontvangst neemt, gaat het risico van verlies of beschadiging over op u. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor uw tekortkoming aan dit artikel. Als de bestelling niet in ontvangst kan worden genomen door u of een door u aangewezen derde op de voorziene leveringsdatum door uw tekortkoming, zal de volgende procedure gevolgd worden: nieuwe oplevering poging Als u kiest voor voorafbetaling per overschrijving, dan kunnen wij wachten met het verzenden van de aankopen tot wij de totale prijs hebben ontvangen. Gelieve er in dit geval rekening mee te houden dat de gewone leveringstermijn niet van toepassing is.

7.7 HERROEPINGSRECHT

7.7.1 In principe geniet u een herroepingsrecht bij het sluiten van een overeenkomst op afstand, maar het herroepingsrecht is uitgesloten in het(de) volgende geval(len): Als het gaat om de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

7.7.2 Informatie omtrent herroepingsrecht:

7.7.2.1 U heeft het recht, als u een consument bent en koopt als consument, om de overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste aankoop fysiek in bezit krijgt, of na de dag waarop de dienstenovereenkomst wordt gesloten.

7.7.2.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan u doen per email.

7.7.2.3 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.7.3 Gevolgen van herroeping

7.7.3.1 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

7.7.3.2 Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.

7.7.3.3 Wij kunnen wachten met terugbetaling tot wij de aankopen hebben teruggekregen, of tot u heeft aangetoond dat u de aankopen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

7.7.3.4 U dient de aankopen onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de aankopen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

7.7.3.5 De kosten van het terugsturen van aankopen zullen ten laste zijn van de klant.

7.7.3.6 Teruggestuurde aankopen dienen in originele staat te zijn, dat wil zeggen de staat op het moment van ontvangst. Gebruikte of beschadigde aankopen kunnen niet worden teruggestuurd.

7.7.3.7 Het terugsturen van aankopen dient te gebeuren in de originele verpakking, of een verpakking van dezelfde kwaliteit om de aankopen te beschermen. Een aankoop mag enkel uit de verpakking worden gehaald om het te kunnen inspecteren, zoals u dat in een fysieke winkel zou kunnen doen.

7.7.3.8 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de aankopen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

7.7.4 Modelformulier

Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te sturen:

E-mail : info@ufb.be

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):

— besteld op / ontvangen op (*)

— uw naam / namen:

— Uw adres:

— Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

7.8 ANNULEREN EN RUILEN

7.8.1 Uw bestelling en betalingsverplichting is definitief wanneer de bestelling door ons is bevestigd. Indien u uw bestelling wenst te annuleren, dient u contact op te nemen met onze klantendienst.

7.9 TERUGBETALINGEN

7.9.1 Bij beëindiging van de overeenkomst of het uitoefenen van het herroepingsrecht, zal elke terugbetaling worden gedaan uiterlijk binnen 30 dagen op het rekeningnummer waarmee u de betaling heeft verricht bij aankoop van de aankopen. Voor betalingen per overschrijving voor of na de levering, zal de terugbetaling worden gedaan op de rekening van waaruit de betaling is gebeurd. Indien u middels kredietkaart heeft betaald, zal de terugbetaling gebeuren op uw kredietkaart-rekening.

7.10 DEFECTE ITEMS

7.10.1 U wordt eraan herinnerd dat u de wettelijke garantie geniet voor de conformiteit van de goederen.

7.10.2 Als u een defect aankoop ontvangt, dan dient u ons zo snel mogelijk te contacteren zodat wij een oplossing kunnen aanbieden.

7.11 KLACHTEN

7.11.1 Klachten met betrekking tot uw aankoop in onze online winkel kan u richten tot onze klantendienst. De contactgegevens van onze klantendienst kan u terugvinden op onze website, of onderaan deze Algemene Voorwaarden.

8. KLANTENDIENST

8.1 U kan onze klantendienst steeds contacteren met al uw vragen over onze online winkel:

  • Adres: Avenue Adèle, 1, 1310, La Hulpe, BELGIQUE
  • Phone: 003226554933
  • Email: info@ufb.be
  • Openingsuren: 8u30-17u

9. OVERIGE BEPALINGEN

9.1 U waarborgt gerechtigd te zijn om deze overeenkomst te sluiten. Wanneer u namens een rechtspersoon optreedt, waarborgt u dat u over de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikt om deze overeenkomst aan te gaan.

9.2 Deze Algemene Voorwaarden zullen te allen tijde raadpleegbaar zijn op de website van UFB met een hyperlink die ernaar verwijst onderaan op de webpagina. Zij zullen u ook in PDF-formaat per e-mail worden bezorgd, ten laatste bij het afsluiten van het contract. Om het pdf-document te openen, zal u Adobe Reader nodig hebben, dat u gratis kan downloaden op www.adobe.be, of een gelijkaardig pdf-lezer. Het e-mailadres bedoeld in deze clausule is hetgeen dat gekoppeld is aan uw account.

9.3 UFB mag deze overeenkomst of gelijk welke van zijn rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst zonder uw toestemming geheel of gedeeltelijk overdragen aan gelijk welke derde, behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht.

9.4 De Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. U krijgt toegang tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting via deze URL.

9.5 De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.6 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zouden zijn verklaard, zal dit de geldigheid van de andere bedingen onverlet laten.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

10.1 Deze Algemene Voorwaarden en uw gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door het recht van de UFB zetel -met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht op grond waarvan het recht van een ander land toepasselijk zou zijn.

10.2 Behalve in het geval dat een andere rechtbank op grond van dwingend recht territoriaal bevoegd zou zijn, zal elk geschil in verband met deze Algemene Voorwaarden, UFB of uw gebruik van deze website uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken die gelegen zijn in het gerechtelijk arrondissement van de zetel van UFB.