Skip to content

Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwerp

1.1 Het gebruik van de website ufb.be van het bedrijf ufb is onderworpen aan de voorafgaandelijke aanvaarding van deze voorwaarden, zoals hieronder bepaald.

1.2 Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘voorwaarden’) regelen het gebruik van de website ufb.be, de inhoud (zoals teksten, informatie, software, afbeeldingen of foto’s) die het bedrijf ufb en zijn filialen (gezamenlijk ‘ufb’ genoemd) op de site ter beschikking stellen (gezamenlijk het ‘materiaal’ genoemd), evenals de diensten (‘diensten’) die door ufb hierdoor kunnen worden geleverd.

1.3 De site ufb.be, het materiaal en de diensten worden hierna de ‘website’ of de ‘site’ of ufb.be genoemd.

2. Algemeen

2.1 UFB VZW (UNITED FUND FOR BELGIUM ASBL), KBO-nr. BE0412.511.504, met maatschappelijke zetel te Avenue Adèle, 1, 1310 La Hulpe, BELGIQUE (tel: 003226554933; mail: info@ufb.be) is eigenaar van de website.

2.2 Het is ten strengste verboden de website te gebruiken voor enig ander doeleinde, voornamelijk voor hergebruik op een andere site die niet toebehoort aan UFB of, over het algemeen, in een informaticaomgeving die niet toebehoort aan UFB.

2.3 Bovendien, en over het algemeen, is het geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, wijzigen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren of verspreiden van de website formeel verboden.

2.4 Elk ongeoorloofd gebruik van de website ufb.be is een schending van deze Voorwaarden en kan een schending van de wetten op het auteursrecht en de handelsmerken en van andere wetten, zoals de wetgeving inzake octrooien, zijn.

2.5 UFB vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de schending van de wetgeving inzake intellectuele eigendom (auteursrecht, merken, octrooien, …) niet alleen een burgerrechtelijke fout vormt waardoor de dader van de feiten kan worden blootgesteld aan het herstellen van de schade veroorzaakt aan UFB, maar ook, in de meeste lidstaten van de OESO, als een strafrechtelijk beteugelde inbreuk beschouwd wordt.

2.6 UFB hanteert een beleid waarbij een strafrechtelijke klacht wordt ingediend tegen degenen die zijn intellectuele eigendom schenden.

3. Voorbeelden van uitdrukkelijk verboden gebruik

3.1 De gebruiker verbindt zich ertoe de Website ufb.be (met inbegrip van het Materiaal en de Diensten eventueel verkregen via de Site ufb.be) niet te gebruiken:

3.2 Op een manier die enige wet- of reglementaire tekst schendt, met inbegrip van de internationale verdragen; OF

3.3 Op een manier die op gelijk welke manier nadelig is voor de normale werking van de Site ufb.be, de servers of de netwerken die verbonden zijn met de Site; OF

3.4 Om een derde te controleren, te stalken of nadeel te berokkenen of de rechten van een derde te schenden; OF

3.5 Om zijn identiteit te verbergen of zich te laten doorgaan voor iemand anders.

3.6 Het gebruik van dataminingtools, robots of elke andere methode voor gegevensverzameling of -extractie op de Site ufb.be is eveneens formeel verboden, evenals elke vorm van computerpiraterij, zoals diefstal van paswoorden, het wijzigen van inhoud of ongeoorloofde toegang tot de computersystemen die de Site hosten.

4. Persoonlijke gegevens

4.1 De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat, als hij zich inschrijft of de Site ufb.be om een account aan te maken of wanneer hij UFB via de Site contacteert om producten of diensten te verkrijgen, UFB persoonlijke gegevens over hem kan verzamelen.

4.2 Het gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Site door UFB wordt geregeld door het privacybeleid van UFB dat integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.

5. Ontbinding

5.1 Onder voorbehoud van het artikel ‘VERMINDERDE EN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID’ hieronder behoudt UFB zich het recht voor om de inschrijving van de gebruiker en de volledige of gedeeltelijke toegang tot de Site te allen tijde te beëindigen, te verbreken en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en dit zonder dat het hiervoor verantwoording verschuldigd is.

5.2 De gebruiker kan eveneens te allen tijde het gebruik van de Site ufb.be stopzetten.

5.3 In geval van niet-naleving van een van deze voorwaarden behoudt UFB zich het recht voor om automatisch en van rechtswege de toegang tot de Site ufb.be te ontzeggen aan de gebruiker die onmiddellijk al het Materiaal dat hij voordien heeft gedownload of afgedrukt, evenals kopieën ervan, moet vernietigen.

6. Verminderde en beperkte aansprakelijkheid

6.1 De website ufb.be wordt gratis aangeboden in zijn oorspronkelijke staat en met al zijn eventuele gebreken. De gebruiker erkent volledig kennis te hebben genomen van deze situatie en verklaart ze volledig te aanvaarden.

6.2 ufb.be geeft meer bepaald geen garanties voor wat de Site betreft, hetzij expliciet of impliciet.

6.3 UFB garandeert meer bepaald niet dat de Website voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker (die het vrij staat zich te richten tot elke andere gelijkwaardige site), noch dat hij beschikbaar, up-to-date, beveiligd en vrij van gebreken is of dat het Materiaal geen schade berokkent aan de rechten van derden.

6.4 UFB garandeert evenmin dat een eventueel gebrek noodzakelijkerwijs zal worden hersteld en biedt evenmin een garantie met betrekking tot de resultaten verkregen door het gebruik van de Website. UFB wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de betrouwbaarheid van het Materiaal op de Site.

6.5 Bovendien, overwegende dat de aansprakelijkheid van UFB kan worden ingeroepen ondanks de volledige afwijzing van aansprakelijkheid vermeld in het voorgaande lid en zijn aanvaarding met kennis van zaken door de gebruiker, is volgende beperking van aansprakelijkheid van kracht.

6.6 UFB zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onrechtstreekse schade die voortvloeit uit een gebrek of fout die verband hout met de Websites. De aansprakelijkheid van UFB is beperkt tot uitsluitend te voorziene, directe, persoonlijke en bepaalde door de Klant geleden schade, met uitsluiting van het herstellen van indirecte of immateriële schade, zoals tekorten, bijkomende kosten, winstderving, verlies van klanten, verlies of achteruitgang van gegevens, verlies van contracten, schade aan derden, enz.

6.7 Bovendien is de totale aansprakelijkheid van UFB, om welke reden en voor welke schadepost ook, in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het forfaitaire bedrag van 100EUR.

7. Wijziging en/of onderbreking van ufb.be

7.1 UFB behoudt zich het recht voor om de Website ufb.be te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten.

8. Links naar websites van derden en aanmaak van links naar websites

8.1 De links op de Website ufb.be naar websites van derden worden louter informatief aangeboden en zonder de minste garantie. UFB is niet verplicht de inhoud van sites van derden te controleren en is er niet verantwoordelijk voor. De toegang tot sites van derden valt volledig en alleen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

8.2 Om links naar deze website te kunnen aanmaken, moet de gebruiker, over het algemeen, deze voorwaarden en, in het bijzonder, onderstaande voorwaarden naleven:

8.3 De gebruiker mag een link naar om het even welk Materiaal aanmaken (inclusief de logo’s van UFB), maar heeft niet het recht om het te reproduceren;

8.4 De gebruiker mag derden niet misleiden over de aard van zijn relatie met UFB.

8.5 De gebruiker mag niet suggereren dat UFB borg staat voor zijn handelingen of de goederen of diensten die hij eventueel ter beschikking van anderen stelt.

8.6 De gebruiker mag geen foutieve of misleidende informatie geven over UFB, zijn producten of diensten.

8.7 De gebruiker mag geen inhoud toevoegen die kan worden opgevat als smakeloos, beledigend of die niet geschikt zou zijn voor alle leeftijden.

9. Waarborgverbintenis vanwege de gebruiker

9.1 De gebruiker verbindt zich ertoe partij te kiezen voor UFB en het te vergoeden voor alle schade (met inbegrip van de erelonen van advocaten) voor elk feit waarvoor UFB zich persoonlijk moet verantwoorden en dat voortvloeit uit een schending van deze Voorwaarden vanwege de gebruiker (of iedereen die zijn account gebruikt).

10. Algemeen

10.1 Deze voorwaarden vormen de integrale, exclusieve en uiteindelijke tekst van de overeenkomst gesloten tussen UFB en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Site ufb.be. Geen enkele vermeende voorafgaande overeenkomst zal kunnen worden aangevoerd tegen UFB.

10.2 Deze voorwaarden en, over het algemeen, de relaties tussen UFB en de gebruiker worden uitsluitend geregeld door het recht van de UFB zetel en elk geschil tussen hen is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven die gelegen zijn in het gerechtelijk arrondissement van de zetel van UFB.

10.3 Het feit dat UFB een bepaling of een recht in het kader van deze voorwaarden niet afdwingt of uitoefent, zal geenszins kunnen worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van dit recht of deze bepaling.

10.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard door een bevoegde rechtbank, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat deze bepaling wordt vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aanleunt bij de oorspronkelijke bepaling. De annulering van een of meer bepalingen van deze voorwaarden leidt niet tot de ongeldigheid van de overige, die van kracht blijven.

10.5 De titels van de artikelen die deel uitmaken van deze voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld om de leesbaarheid te verbeteren en hebben geen enkele juridische waarde.

10.6 Deze voorwaarden, en alle rechten en licenties die hierin worden verleend, als van toepassing, mogen niet worden overgedragen door de gebruiker en zijn strikt persoonlijk.

10.7 UFB mag deze voorwaarden naar believen wijzigen. UFB zal van deze dergelijke wijzigingen kennisgeving doen op de Site. Als de gebruiker bezwaar heeft tegen deze wijzigingen, kan hij het gebruik van de Website ufb.be beëindigen. Als hij echter de Website ufb.be blijft gebruiken na de voornoemde kennisgeving, wordt hij geacht de wijzigingen te aanvaarden.